2020 r.

W 2020 r. otrzymaliśmy dwie dotacje:
1. dotację od Wojewody Lubelskiego w kwocie 208 000,00 zł (słownie dwieście osiem tysięcy 00/100) z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa lubelskiego w 2020 r.”, w tym:
93 000,00 zł (słownie dziewięćdziesiąt trzy tysiące 00/100) przeznaczone zostało na wydatki bieżące, które zostały podzielone na działy:
a) utrzymanie gotowości ratowniczej,
b) koszty obsługi, remonty, remonty, konserwacje, ubezpieczenia,
c) szkolenia (w tym zakup sprzętu szkoleniowego KPP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, w tym m.in. fantom RESUSCI Anne QCPR TORSO RECHARGEABLE, zestaw kończyn urazowych, zestaw do segregacji TRIAGE, zestaw do symulacji różnych obrażeń, fantom do udrażniania – noworodek, fantom do nauki intubacji dotchawiczej dorosłego z przekrojem, fantom dziecka, materac próżniowy, zestaw szyn próżniowych, kamizelka KED, szyna wyciągowa).
115 000,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy 00/100) to środki inwestycyjne na zakup wielozadaniowego specjalistycznego zestawu do ratownictwa wodno – lodowego

2. dotację od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 115 000,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Zakup wielozadaniowego specjalistycznego zestawu do ratownictwa wodno – lodowego”
W skład wielozadaniowego specjalistycznego zestawu do ratownictwa wodno – lodowego wchodzi:
– łódź motorowa typu RIB model S-5200 z silnikiem YAMAHA 115 KM oraz przyczepą podłodziową BRENDERUP,
– zestaw patrolowo poszukiwawczy: sonar boczny Elite 12 Ti Active Imagine 3 in 1, dron podwodny PowerVision PowerRay Explorer EU, dron powietrzny PowerEgg X,
– wielozadaniowy specjalityczny zestaw do ratownictwa wodno – lodowego: 3 łodzie wiosłowe polietylenowe KOLIBRI RKM 250 z wyposażeniem asekuracyjnoochronnym dla ratowników, 2 łodzie wiosłowe polietylenowe KOLIBRI 350 z wyposażeniem asekuracyjnoochronnym dla ratowników, sanie lodowe z wyposażeniem asekuracyjnoochronnym dla ratowników i dwie deski ratownicze pneumatyczne TOKAREX.