kursy i szkolenia

WYMAGANIA FORMALNE NA STOPNIE WOPR

Młodszy Ratownik WOPR

 1. 12 lat
 2. ważna legitymacja członkowska WOPR z poświadczeniem lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia kursu (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa rodzić lub opiekun prawny)
 3. pisemna zgoda na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej, rodzica lub opiekuna prawnego)
 4. karta pływacka

Ratownik WOPR 

 1. ukończone 15 lat
 2. uczestnik ma posiadać:
 • stopnień Młodszego Ratownika WOPR
 • ważną legitymację członkowską WOPR
 • pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej, zgodę wyraża rodzic lub opiekun prawny)

Sternik motorowodny

WYMAGANIA:

 • ukończone 14 lat
 • zdany egzamin na patent sternika motorowodnego

UPRAWNIENIA:

 • prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
 • prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej

Licencja na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających

WYMAGANIA:

 • ukończone 18 lat
 • posiadanie patentu co najmniej sternika motorowodnego
  zdanie egzaminu na licencję na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających

UPRAWNIENIA:

 • uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu narciarza wodnego
 • uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych

 

Ratownikiem Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy może być osoba:

 • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 • zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem, których mowa w art. 15 Ustawy o PRM, lub będąca członkiem tych jednostek;
 • posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika;
 • której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

Zakres czynności wykonywanych przez ratownika w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy obejmuje:

 • resuscytację krążeniowo-oddechową, bezprzyrządową i przyrządową, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego;
 • tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran;
 • unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć;
 • ochronę przed wychłodzeniem lub przegrzaniem;
 • prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego poprzez właściwe ułożenie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ochronę termiczną osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • stosowanie tlenoterapii biernej;
 • ewakuację z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • prowadzenie wstępnej segregacji medycznej w rozumieniu art. 43 ust. 2. Ustawy o PRM.