Zasady wykorzystania znaku WOPR

Znak WOPR objęty jest prawem ochronnym na podstawie Świadectwa Ochronnego Nr 138427 na znak towarowy wydanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej.

zasady wykorzyst logo

  1. Ochrona znaku WOPR obowiązuje do dnia 22.04.2019r.
  • Znak WOPR może być wykorzystywany przez:
  • władze WOPR, jednostki wojewódzkie WOPR, jednostki działające w strukturach WOPR oraz jednostki organizacyjne powołane przez Zarząd Główny WOPR na dokumentach, materiałach promocyjnych, prewencyjnych i edukacyjnych oraz na sprzęcie, rzeczach ruchomych i nieruchomościach wyłącznie do realizacji celów statutowych WOPR,
  • członków WOPR posiadający ważną Kartę Identyfikacyjną Członka WOPR oraz osoby wykonujące pracę na rzecz WOPR na odzieży i sprzęcie indywidualnie użytkowanym wyłącznie podczas działań w ramach jednostek WOPR i do realizacji celów statutowych WOPR,
  • inne osoby wyłącznie na zasadach określonych w umowie licencji zawartej z WOPR.

2. Zabronione jest używania znaku WOPR do celów niezgodnych ze statutem WOPR oraz w sytuacjach i działaniach przynoszących szkodę materialną lub wizerunkową WOPR.

3. Prezydium Zarządu Głównego WOPR może wyrazić zgodę na używanie formy zmodyfikowanej znaku WOPR przez jednostki WOPR i członków WOPR z zachowaniem warunków:

a) przy modyfikowaniu kolorystyki znaku WOPR dopuszcza się użycie dwóch kontrastujących kolorów jeden do koloru tła drugi zastępujący kolory niebieski i złoty,

b) przy modyfikowaniu znaku barwnego, modyfikacji nie mogą ulec kolory:

  • tła o charakterystyce: C:0 M:0 Y:0 K:-kolor biały;
  • krzyża, pierścieni oraz napisu o charakterystyce: C:100; M:100; Y:0; K:0 -kolor niebieski;
  • kotwicy o charakterystyce: C:43; M:52; Y:81 K:1 – kolor złoty

4.  Przy modyfikacji znaku WOPR nie dopuszcza się zmian:

a)treść, czcionki i sposobu rozmieszczenia napisu pomiędzy pierścieniami,

b)określonych proporcji poszczególnych elementów znaku,

c)wprowadzających zmiany idei znaku WOPR,

d)kolorystyki znaku e)zakrywających kontury elementów znaku WOPR z wyłączeniem znaku lub herbu miejscowości lub innej jednostki administracyjnej właściwej dla jednostki WOPR, umieszczonego na środku krzyża jednakże zakrywającego nie więcej niż 30% jego powierzchni.

5. Na pagonach koszul, marynarek, bluz i kurtek dopuszcza się używanie znaku składającego się z krzyża na tle złotej kotwicy z zachowaniem kolorystyki i proporcji.

6. Do rozstrzygania spraw spornych w zakresie używania znaku WOPR właściwy jest Sąd Honorowy WOPR

ZG_2015-10-37_ws_znaku_WOPR_-_załacznik